chau

kỳ kế toán
Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là khung thời gian mà doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo kết…