88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Làm thế nào để Chuyển nhượng Cổ phần trong Công ty Cổ phần?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty đặc trưng ở Việt Nam. Để thành lập công ty cổ phần , phải có ít nhất ba cổ đông. Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, tuy nhiên sẽ có một số hạn chế nhất định.

công ty cổ phần là gì

Trong thời hạn ba năm kể từ ngày thành lập công ty và ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu chuyển nhượng được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận. Trong trường hợp này, người chuyển nhượng không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng này. Ngoài ra, nếu Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần thì việc chuyển nhượng của cổ đông cũng phải tuân theo quy định tại Điều lệ và các quy định này chỉ được áp dụng nếu được ghi trong giấy chứng nhận cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu thường được các bên thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng theo hợp đồng thì văn bản phải có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ. Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phiếu để trả nợ. Khi đó, cá nhân, tổ chức được tặng, nhận tặng, trả nợ sẽ trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, họ chỉ trở thành cổ đông của công ty kể từ khi thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo pháp luật hoặc được chỉ định theo di chúc sẽ trở thành cổ đông của công ty. Trường hợp cổ đông đó chết mà không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối thừa kế hoặc không được thừa kế thì cổ phần của họ được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điểm lưu ý cuối cùng là khi có sự kiện chuyển nhượng cổ phần, công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông vào sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527