88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Khấu hao đường thẳng là gì?

Khấu hao đường thẳng là phương pháp khấu hao phổ biến trong đó giá trị của tài sản cố định giảm dần trong suốt thời gian sử dụng.

Phương pháp mặc định được sử dụng để giảm dần giá trị ghi sổ của tài sản cố định trong suốt thời gian hữu dụng của nó được gọi là Khấu hao đường thẳng. Mỗi niên độ kế toán đầy đủ sẽ được phân bổ cùng một tỷ lệ phần trăm nguyên giá tài sản khi bạn đang sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

Phương pháp này được tạo ra để phản ánh mô hình tiêu thụ của tài sản cơ sở. Nó được sử dụng khi không có mô hình cụ thể về cách thức mà nội dung đang được sử dụng theo thời gian. Vì đây là phương pháp tính khấu hao dễ dàng nhất và dẫn đến ít lỗi tính toán nhất, nên việc sử dụng khấu hao đường thẳng để tính khấu hao tài sản được khuyến khích.

khấu hao theo đường thẳng

Làm thế nào để bạn tính khấu hao theo đường thẳng?

Khi bạn sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, nó thể hiện chi phí khấu hao đồng đều trong toàn bộ thời gian sử dụng ước tính của tài sản cố định. Cách tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

  1. Xác định nguyên giá ban đầu của tài sản đã được ghi nhận là tài sản cố định
  2. Trừ đi giá trị còn lại ước tính (giá trị bán lại ước tính của tài sản khi hết thời gian sử dụng) của tài sản đó. Dễ dàng nhất để sử dụng tiêu chuẩn sử dụng lâu dài cho từng loại tài sản
  3. Xác định thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản. Dễ dàng nhất là sử dụng thời hạn hữu ích tiêu chuẩn cho từng loại tài sản .
  4. Chia thời gian hữu dụng đầy đủ ước tính (theo năm) thành 1 để tính theo tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng
  5. Nhân tỷ lệ khấu hao với nguyên giá tài sản (trừ đi giá trị tận dụng)

Khấu hao theo đường thẳng trong kế toán là gì?

Trong hồ sơ kế toán của bạn, khấu hao theo đường thẳng có thể được ghi nợ vào tài khoản chi phí khấu hao và ghi có vào tài khoản khấu hao lũy kế. Giá trị hao mòn lũy kế là một tài khoản tài sản trái ngược nên nó được ghép nối với tài khoản tài sản cố định và ghi giảm.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527