88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Kiểm toán là gì? Các công việc của một kiểm toán

Khái niệm về kiểm toán

Kiểm toán là việc kiểm tra báo cáo tài chính của một tổ chức – như được trình bày trong báo cáo hàng năm – bởi nhân viên của tổ chức hoặc công ty kiểm toán nào đó. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh khác.

kiểm toán là gì

Mục đích của cuộc kiểm toán là nhằm hình thành một quan điểm về việc liệu thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính có chính xác hay không, nếu xét một cách tổng thể, có phản ánh tình hình tài chính của tổ chức tại một thời điểm nhất định hay không, ví dụ:

 • Chi tiết về những gì thuộc sở hữu và những gì tổ chức nợ có được ghi lại một cách chính xác trong bảng cân đối kế toán không?
 • Lãi hay lỗ có được đánh giá đúng không?

Khi kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải tuân theo các chuẩn mực kiểm toán do cơ quan chính phủ quy định. Khi kiểm toán viên đã hoàn thành công việc của mình, họ viết báo cáo kiểm toán, giải thích những gì họ đã làm và đưa ra ý kiến ​​rút ra từ công việc của họ. Nói chung, tất cả các công ty nên phải kiểm toán hàng năm. 

Cuộc kiểm toán được tiến hành như thế nào?

 • Ban lãnh đạo của tổ chức chuẩn bị báo cáo tài chính. Nó phải được lập phù hợp với các yêu cầu pháp lý và các chuẩn mực báo cáo tài chính.
 • Giám đốc tổ chức phê duyệt báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán viên bắt đầu kiểm tra bằng cách tìm hiểu các hoạt động của tổ chức và xem xét các vấn đề kinh tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.
 • Đối với mỗi hoạt động chính được liệt kê trong báo cáo tài chính, kiểm toán viên xác định và đánh giá bất kỳ rủi ro nào có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động tài chính, cũng như một số biện pháp (được gọi là kiểm soát nội bộ) mà tổ chức đã thực hiện để giảm thiểu. những rủi ro đó.
 • Dựa trên các rủi ro và các biện pháp kiểm soát đã xác định, kiểm toán viên xem xét những gì Ban Giám đốc đã thực hiện để đảm bảo báo cáo tài chính là chính xác và xem xét các bằng chứng hỗ trợ.
 • Sau đó, kiểm toán viên sẽ đưa ra đánh giá về việc liệu báo cáo tài chính được tổng thể có trình bày một cách trung thực và công bằng về kết quả tài chính và vị thế của tổ chức cũng như các luồng tiền của tổ chức và có tuân thủ các chuẩn mực báo cáo tài chính hay không.
 • Cuối cùng, kiểm toán viên chuẩn bị báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến ​​của họ cho các cổ đông hoặc thành viên của tổ chức.
công việc kiểm toán

Kiểm toán viên làm những gì, cụ thể là gì?

Kiểm toán viên thảo luận về phạm vi công việc, đánh giá với tổ chức – giám đốc hoặc ban quản lý có thể yêu cầu thực hiện các thủ tục bổ sung. Kiểm toán viên duy trì sự độc lập với quản lý và giám đốc để các thử nghiệm và phán đoán được thực hiện một cách khách quan. Kiểm toán viên xác định loại và mức độ của các thủ tục kiểm toán mà họ sẽ thực hiện, tùy thuộc vào rủi ro và các biện pháp kiểm soát mà họ đã xác định. Các thủ tục có thể bao gồm:

 • Đặt một loạt các câu hỏi – từ các câu hỏi chính thức bằng văn bản, đến các câu hỏi không chính thức – của một loạt các cá nhân trong tổ chức.
 • kiểm tra hồ sơ tài chính và kế toán, các tài liệu khác và các vật dụng hữu hình như nhà máy và thiết bị.
 • đưa ra các xét đoán về các ước tính hoặc giả định quan trọng mà Ban Giám đốc đã đưa ra khi lập báo cáo tài chính.
 • có được xác nhận bằng văn bản về các vấn đề nhất định, chẳng hạn như yêu cầu một con nợ xác nhận số nợ của họ với tổ chức.
 • thử nghiệm một số biện pháp kiểm soát nội bộ của tổ chức.
 • xem các quy trình hoặc thủ tục nhất định đang được thực hiện.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa Kế toán và Kiểm toán

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527